Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của khách hàng, Bảo Viêt tư vấn sản phẩm cháy nổ bắt buộc với những nội dung như sau:.

1. Khách hàng:
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục 1, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP).
2. Đối tượng được bảo hiểm:
Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc..
Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
    Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
    Máy móc thiết bị;
    Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.
Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.
3. Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi  cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
4. Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
5. Hình thức bồi thường
a) Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
    Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
    Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
    Trả tiền bồi thường.
b) Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
c) Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt