Bảo hiểm kết hợp con người

Bảo hiểm kết hợp con người được sử dụng để bảo hiểm cho các cá nhân hoặc tập thể có nhu cầu bảo vệ các rủi ro xảy ra cho bản thân như tai nạn, ốm đau, bệnh tật.. Ưu điểm là giá rẻ, thủ tục đơn giản, rất thích hợp cho các doanh nghiệp của để bảo vệ cho người lao động.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI
Đối tượng bảo hiểm:
    Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt nam từ 16 đến 65  tuổi. Trường hợp người được bảo hiểm tham gia tái tục liên tục theo Đơn bảo hiểm này Bảo hiểm từ năm 65 tuổi, Bảo Việt nhận bảo hiểm đến tối đa đến 70 tuổi. Trong mọi trường hợp không nhận bảo hiểm cho những người trên 70 tuổi
    Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau :
            - Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
            - Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
            - Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật,  thương tật.
Phạm vi bảo hiểm   
    Phạm vi bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm này chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam.
    Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia một hay nhiều Điều kiện bảo hiểm quy định tại phần II dưới đây.

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
    Điều kiện bảo hiểm A
        1. Phạm vi bảo hiểm : Bảo hiểm trường hợp tử vong không phải do nguyên nhân tai nạn trừ những điểm loại trừ quy định tại phần III  dưới đây.
        2. Hiệu lực bảo hiểm : Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thong thường
    Đối với trường hợp tử vong do bệnh đặc biệt/ bệnh có sẵn bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 12 tháng liên tục tham gia theo Điều khoản bảo hiểm này.
    Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.
        3. Quyền lợi bảo hiểm : Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
    Điều kiện bảo hiểm B
        1. Phạm vi bảo hiểm : Bảo hiểm trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn trừ những điểm loại trừ quy định tại phần III dưới đây.
        2. Hiệu lực bảo hiểm : Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định.
        3. Quyền lợi của người được bảo hiểm :
        - Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
        - Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt  trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số : 1417/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày  9/5/2012 của Tổng Giám đốc bảo hiểm Bảo Việt.
        - Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.
    Điều kiện bảo hiểm C
        1. Phạm vi bảo hiểm : Trường hợp ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm điều trị nội trú tại bệnh viện hoặc phẫu thuật trừ những trường hợp loại trừ quy định tại phần III dưới đây.
        2. Hiệu lực bảo hiểm : Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định :
        - 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường
        - 90 ngày đối với trường hợp xảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, điều trị thai sản.
        - 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.
        - Các hợp đồng tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người  tham gia bảo hiểm đóng phí cho thời gian tiếp theo.
        3. Quyền lợi của người được bảo hiểm :
        Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện, Bảo hiểm Bảo Việt trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm. Trường hợp tham gia bảo hiểm ngắn hạn (dưới 01 năm) quyền lợi bảo hiểm nói trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tháng tham gia bảo hiểm và 12 tháng.
        Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền trợ cấp theo bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật ban hành kèm theo Quyết định số : 1418 /2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 9 /5/2012 của Tổng Giám đốc bảo hiểm Bảo Việt.
 
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
        - Điều kiện bảo hiểm A : Từ 1.000.000 đ đến 30.000.000 đ/người/vụ.
        - Điều kiện bảo hiểm B : Từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ/người/vụ
        - Điều kiện bảo hiểm C : Từ 1.000.000 đ/ đến 30.000.000 đ/người/năm.
 
PHÍ BẢO HIỂM
Phí bảo hiểm/năm : Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm lựa chọn cho mỗi điều kiện bảo hiểm và theo độ tuổi của người được bảo hiểm :
baohiemkethopconnguoi

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt