Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản..

 1.  Bảo Việt hiện đang cung cấp các gói sản phẩm sau:
    Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế
    Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển hoạt động tuyến trong nước
    Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu thủy nội địa
    Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu cá
2.  Điều kiện, điều khoản bảo hiểm áp dụng:
    Quy tắc bảo hiểm P&I (Rules) của các Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu quốc tế như: WOE, LSSO, GARD, …
    Các Quy tắc bảo hiểm do Bảo Việt ban hành
3.  Công thức tính phí bảo hiểm:  
    Phí bảo hiểm = Mức phí x Tổng dung tích của tàu/ trọng tải/ công suất

    Bảo Việt sẽ bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo Luật pháp hay theo quyết định của Tòa án như:
    Chi phí liên quan đến ô nhiễm dầu
    Chi phí liên quan đến đánh dấu, di chuyển xác tàu
    Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn
    Chi phí liên quan đến tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự
    Chi phí liên quan đến thiệt hại thân thể hay tổn thất vật chất với thuyền viên hay người thứ 3 không phải thuyền viên trên tàu được bảo hiểm
    Chi phí do gây thiệt hại với các vật thể cố định hay di động
    Trách nhiệm đâm va
    Trách nhiệm với hàng hóa được chuyên chở trên tàu được bảo hiểm
    Trách nhiệm với hành khách
    Trách nhiệm đối với phương tiện được lai kéo
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt