Bảo hiểm vệ tinh

1.  Bảo hiểm các thiệt hại vật chất xảy ra đối với vệ tinh trong quá trình phóng:

  • >Bảo hiểm thiệt hại vật chất xảy ra cho vệ tinh trong thời gian vận hành trên quỹ đạo
  • >Bảo hiểm trách nhiệm
  • >Bảo hiểm mất doanh thu do vệ tinh bị thiệt hại vật chất


2.  Thủ tục tham gia bảo hiểm:

Quý khách có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Bảo Việt (Đường dây nóng 1900 55 88 99/ 0902 989 288) để được hướng dẫn thêm.3.  Phạm vi bảo hiểm:

  • >Bồi thường các thiệt hại vật chất đối với vệ tinh trong quá trình phóng và/hoặc trong quá trình vận hành trên quỹ đạo (theo công thức tính toán tổn thất thỏa thuận với Người được bảo hiểm).
  • >Bồi thường các khoản mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải thanh toán đối với các thiệt hại xảy ra cho các bên thứ ba
  • >Chi trả các khoản mất doanh thu phát sinh từ thiệt hại xảy ra cho vệ tinh tuân theo các hạn mức trách nhiệm, điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định cụ thể trong đơn bảo hiểm

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt