Quy tắc bảo hiểm cháy và mọi rủi ro đặc biệt

 

(Thiệt hại vật chất)

(Ban hành theo Quyết định số: 3123 /2015/QĐ/TGĐ/BHBV ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)

____________________________________________________________________

                 

Căn cứ vào những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ quy định trong Quy tắc bảo hiểm này, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (gọi tắt sau đây là BẢO VIỆT) đồng ý rằng sau khi Người được bảo hiểm đã đồng ý hoặc đã trả khoản phí bảo hiểm theo thỏa thuận cho các tài sản được bảo hiểm kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Bản tóm tắt phụ lục Hợp đồng bảo hiểm (sau đây gọi tắt là GCNBH), nếu các tài sản được bảo hiểm đó bị mất mát, huỷ hoại hay hư hại do bất kỳ rủi ro được bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Bản tóm tắt phụ lục Hợp đồng bảo hiểm (GCNBH) gây ra tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong bất kỳ thời gian nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã nộp phí theo yêu cầu của BẢO VIỆT cho việc tái tục Hợp đồng bảo hiểm này, thì BẢO VIỆT sẽ tùy theo lựa chọn của mình, bồi thường cho Người được bảo hiểm những tài sản bị mất mát, phá huỷ hay hư hại theo giá trị của chúng tại thời điểm xảy ra tổn thất bằng hình thức phục hồi hoặc thay thế những tài sản bị tổn thất hay bất cứ bộ phận nào của chúng.

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của BẢO VIỆT sẽ không vượt quá:

 1. Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất,
 2. Số tiền bảo hiểm còn lại tại thời điểm tổn thất sau khi giảm đi những tài sản đã bị mất mát, huỷ hoại hay hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ khi BẢO VIỆT đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm cho những tài sản đó.

KHÁI NIỆM

Thuật ngữ “THIỆT HẠI” trong Hợp đồng bảo hiểm này được hiểu là sự mất mát, phá huỷ hay hư hại của những tài sản được sử dụng bởi Người được bảo hiểm tại địa điểm ghi trong GCNBH cho mục đích hoạt động /kinh doanh.

"Mức khấu trừ” là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi vụ tổn thất và các tổn thất tại mỗi địa điểm được bảo hiểm sau khi đã áp dụng điều kiện bồi thường theo tỷ lệ. 

NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ LỰA CHỌN ĐỂ BẢO HIỂM

A.   CHÁY (dù là phát sinh từ nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

 1. động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên,
 2. THIỆT HẠI gây ra do
 3. tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt, hoặc
 4. tài sản đang trong quá trình xử lý bằng nhiệt.
 5. bất kỳ THIỆT HẠI nào gây nên bởi hoặc do hậu quả của việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai, dù là ngẫu nhiên hay không.     

     SÉT

     NỔ

(i)  nồi hơi

(ii) khí đốt

Được sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt nhưng loại trừ những THIỆT HẠI gây ra do động đất hoặc cháy ngầm.

B. NỔ nhưng loại trừ THIỆT HẠI: 

 1. gây ra bởi hoặc bao gồm nổ bởi áp lực hơi nước của nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị chỉ sử dụng áp lực hơi nước và thuộc sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm
 2. liên quan tới hoặc xuất phát từ bình chứa, máy móc hoặc thiết bị, hoặc bộ phận bên trong nó thuộc sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm mà phải được kiểm tra để tuân thủ theo quy định của Pháp luật trừ khi các bình chứa, máy móc thiết bị này là đối tượng của một Hợp đồng bảo hiểm hoặc Hợp đòng  cung cấp dịch vụ kiểm tra theo yêu cầu khác.
 3. do cháy phát sinh từ nổ
 4. do nổ

i)   nồi hơi

ii)  khí đốt

Sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt

C.   MÁY BAY VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRÊN KHÔNG KHÁC HOẶC CÁC THIẾT BỊ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÓ RƠI VÀO, loại trừ THIỆT HẠI

(a) do các sóng áp lực gây ra bởi máy bay và các phương tiện trên không khác di chuyển với tốc độ âm thanh hoặc tốc độ siêu âm

(b) do cháy

D. GÂY RỐI, BẠO ĐỘNG DÂN SỰ, ĐÌNH CÔNG, BÃI CÔNG, NHÂN CÔNG BỊ SA THẢI hoặc những người tham gia gây rối lao động hoặc NHỮNG NGƯỜI ÁC Ý, nhưng loại trừ:

 1. THIỆT HẠI phát sinh từ tịch thu trưng dụng hoặc tiêu hủy theo lệnh của chính phủ hoặc của cơ quan công quyền nào.
 2. THIỆT HẠI phát sinh do chấm dứt công việc
 3. THIỆT HẠI do cháy gây ra bởi những người đình công, nhân công sa thải hoặc những người tham gia gây rối lao động hoặc những người có ác ý
 4. liên quan tới các THIỆT HẠI gây ra (không phải do cháy nổ) trực tiếp bởi những người có hành động ác ý không đại diện bởi hoặc không liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào.
  1.   THIỆT HẠI bởi trộm cướp hoặc nỗ lực trộm cướp
  2. THIỆT HẠI liên quan đến các tòa nhà bỏ trống hoặc không được sử dụng
  3. Mức khấu trừ của mỗi và mọi vụ tổn thất sẽ được xác định sau khi áp dụng các điều kiện của bảo hiểm dưới giá trị.
  4. GIÔNG, BÃO nhưng loại trừ THIỆT HẠI
  5. gây ra do:
   1.    nước tràn hoặc thoát ra từ các nguồn nước tự nhiên hay nhân tạo, các kênh, hồ, đê, đập, các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn,
   2. ngập lụt từ biển

dù là do bão hay các nguyên nhân nào khác gây ra,

 1. gây ra do sương muối, sụt hoặc lở đất,
 2.  xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các tài sản có thể di động khác để ngoài trời.
 3.  xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ  khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và được bảo vệ chống giông bão.
 4.  do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước hoặc mưa thâm nhập vào các tòa nhà thông qua các lỗ hổng được tạo ra trên kết cấu của tòa nhà đó bởi tác động trực tiếp của giông hoặc bão.

G. GIÔNG, BÃO, NGẬP LỤT nhưng loại trừ THIỆT HẠI: 

 1. gây ra do sương muối, sụt hoặc lở đất,
 2. xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các tài sản di động khác để ngoài trời,
 3. xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ  khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.
 4. do mưa, ngoại trừ mưa tràn vào các tòa nhà thông qua các lỗ hổng được tạo ra trên kết cấu của tòa nhà đó bởi tác động trực tiếp của giông hoặc bão.
 5. do nước tràn từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn.

H. VỠ HAY TRÀN NƯỚC từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước nhưng loại trừ:

 1. THIỆT HẠI do nước xả, hoặc rò rỉ từ hệ thống Sprinkler được lắp đặt tự động,
 2. THIỆT HẠI tại những công trình, ngôi nhà bỏ trống hoặc không có người sử dụng.

I.   VA CHẠM bởi xe chạy trên đường hoặc súc vật không thuộc quyền sở hữu hoặc không thuộc sự kiểm soát của

(a) Người được bảo hiểm hoặc người chiếm giữ/sử dụng địa điểm được bảo hiểm,

(b) nhân công của Người được bảo hiểm hoặc của người chiếm/giữ/sử dụng địa điểm được bảo hiểm trong khi thực hiện công việc.

J.   RÒ RỈ NƯỚC BẤT NGỜ TỪ HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG tại địa điểm được bảo hiểm không phải gây ra bởi

(a)      sự đóng băng trong ngôi nhà nếu đến thời điểm đó đang bỏ trống hoặc không có người sử dụng, nếu trong thời gian đó ngôi nhà vẫn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền thuê của Người được bảo hiểm

(b) nổ, động đất,cháy hoặc nhiệt ngầm gây ra do cháy

NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC RỦI RO

Đơn này không bảo hiểm:

1. Những THIỆT HẠI

 1. gây ra do:
 2.   Gây rối, bạo động dân sự, đình công, bãi công, công nhân bị sa thải trừ khi những rủi ro này  ghi nhận là được bảo hiểm trong GCNBH, nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã quy định tại rủi ro đó,
 3. Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến,
 4. Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hoá, phá hoại và/hoặc hành động khủng bố do một người hoặc một nhóm người hành động đại diện cho hoặc có liên quan đến một tổ chức ("khủng bố" có nghĩa là việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị và bao gồm cả việc sử dụng bạo lực đe dọa công chúng hoặc một bộ phận công chúng).

(b)   đối với bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ THIỆT HẠI đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào, trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ:

 1.    nguyên liệu vũ khí hạt nhân,
 2. sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào,
 3. phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ "đốt cháy" sẽ bao gồm cả quá trình phản ứng phân hủy hạt nhân tự phát.

(c)   Những THIỆT HẠIxảy ra đối với bất kỳ máy móc, khí cụ điện nào hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hoặc rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

Tuy nhiên, điểm loại trừ này sẽ chỉ áp dụng với những máy móc, khí cụ và thiết bị điện bị phá huỷ, hư hại do cháy phát sinh từ các nguyên nhân trên và xảy ra với chính máy móc thiết bị đó.

(d) Những THIỆT HẠI gây ra do sự ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những THIỆT HẠI đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do

 1.   ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ một rủi ro được bảo hiểm,
 2. bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

2.

 1. Hàng hoá nhận ủy thác hay nhận bảo quản; vàng bạc và đá quý, tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lãnh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, hàng mẫu, vật mẫu, quần áo mẫu, khuôn mẫu, sơ đồ, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, trừ khi được xác định cụ thể là chúng được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này,
 2. THIỆT HẠI xảy ra đối với những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm hay lẽ ra phải được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm hàng hải hoặc các Hợp đồng bảo hiểm khác, trừ phần THIỆT HẠI vượt quá số tiền được bồi thường hay lẽ ra được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm hàng hải hoặc Hợp đồng bảo hiểm khác, kể cả Hợp đồng bảo hiểm này không có hiệu lực.
 3. Những Thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, trừ Thiệt hại về tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được xác nhận là được bảo hiểm trong GCNBH.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Bảo hiểm theo tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

Số tiền bảo hiểm theo từng hạng mục (dưới mỗi cột) của Hợp đồng bảo hiểm này (trừ các hạng mục áp riêng cho các chi phí, tiền thuê nhà, dọn dẹp hiện trường hoặc nhà ở tư nhân) được kê khai riêng rẽ sẽ áp dụng theo nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ.

Bất cứ khi nào số tiền bảo hiểm được kê khai áp dụng nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ, nếu số tiền bảo hiểm đó tại thời điểm bắt đầu THIỆT HẠI nhỏ hơn giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, trách nhiệm bồi thường chi trả của Bảo Việt liên quan THIỆT HẠI đó sẽ được tính theo tỷ lệ giảm tương ứng.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC RỦI RO

1.   Tính đồng nhất của hợp đồng bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm tắt phụ lục Hợp đồng bảo hiểm và Bản danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của Hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm tắt phụ lục Hợp đồng bảo hiểm và danh mục tài sản.

2.   Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.

3.   Thay đổi và di chuyển

Trong bất kỳ tình huống nào trong số những tình huống nêu dưới đây, bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực đối với tài sản bị tổn thất trừ khi trước khi xảy ra THIỆT HẠI, Người được bảo hiểm đã được sự chấp thuận của BẢO VIỆT bằng một điều khoản sửa đổi bổ sung do BẢO VIỆT hay đại diện của họ ký:

 1. Người được bảo hiểm thay đổi hoạt động kinh doanh hay sản xuất của họ, hoặc thay đổi tính chất sử dụng hoặc thay đổi bất kỳ tình trạng nào khác làm ảnh hưởng đến ngôi nhà được bảo hiểm, hoặc ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm và do đó làm tăng nguy cơ gây THIỆT HẠI cho các tài sản được bảo hiểm;
 2. Bất kỳ ngôi nhà nào được bảo hiểm nào hoặc bất kỳ ngôi nhà nào chứa các tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống và duy trì như vậy cho thời gian hơn 30 ngày;
 3. Tài sản được bảo hiểm bị di chuyển tới bất kỳ ngôi nhà hoặc nơi nào khác ngoài ngôi nhà được bảo hiểm;
 4. Quyền lợi của Người được bảo hiểm đối với các tài sản được bảo hiểm không còn dù là do ý chí hay do quy định của luật.

4.   Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này có thể được chấm dứt tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó, BẢO VIỆT sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn áp dụng cho thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Hiệu lực của Đơn này cũng có thể được chấm dứt theo quyết định của BẢO VIỆT. Trong trường hợp đó, BẢO VIỆT sẽ thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc này, và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo huỷ bỏ cho đến ngày kết thúc hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm tắt phụ lục Hợp đồng bảo hiểm.

5.   Cam kết                                     

Bất kỳ cam kết nào được đưa ra hoặc có thể được đưa ra đối với Hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ có hiệu lực và tiếp tục giữ hiệu lực trong suốt thời hạn bảo hiểm kể từ thời gian cam kết được đưa ra. Việc vi phạm bất kỳ cam kết nào làm tăng thêm nguy cơ rủi ro sẽ là trở ngại đối với việc khiếu nại đòi bồi thường. Tuy nhiên nếu Hợp đồng bảo hiểm được tái tục thì các khiếu nại liên quan tới những THIỆT HẠI xảy ra trong thời hạn tái tục tiếp theo đó của Hợp đồng bảo hiểm sẽ không bị tác động bởi lý do vi phạm cam kết trong thời gian trước khi tái tục Hợp đồng bảo hiểm.

6.   Các biện pháp phòng ngừa hợp lý 

Người được bảo hiểm phải luôn luôn duy trì tài sản được bảo hiểm trong trạng thái được bảo dưỡng phù hợp và phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý nhằm đề phòng tổn thất cho tài sản được bảo hiểm.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

1.   Trách nhiệm của Người được bảo hiểm

1.1     Khi xảy ra bất cứ THIỆT HẠI nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

 1. ngay lập tức
 2.   thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất và tìm kiếm những tài sản bị mất mát
 3. thông báo cho BẢO VIỆT bằng văn bản và
 4.  thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những THIỆT HẠI do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý, 
  1.  trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nữa nếu BẢO VIỆT đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BẢO VIỆT:
 5.   hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các hạng mục tài sản bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,
 6. thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có (trong vòng 7 ngày đối với THIỆT HẠI gây ra bởi gây rối bạo động dân sự đình công bãi công sa thải hoặc những người tham ra gây mất trật tự lao động hoặc những người có hành động ác ý).

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho BẢO VIỆT các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hóa đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của BẢO VIỆT và những tài liệu khác mà BẢO VIỆT có thể yêu cầu một cách hợp lý đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho BẢO VIỆT một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

2.   Mất quyền lợi được bồi thường

 1. Người được bảo hiểm sẽ mất quyền được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp man trá nhằm trục lợi qua Hợp đồng bảo hiểm này hoặc THIỆT HẠIgây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng loã của Người được bảo hiểm.
 2. Quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với khiếu nại nào:

 (i) đã được khiếu nại và bị từ chối, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị từ chối bồi thường.

               hoặc

(ii)         đã được giải quyết qua trọng tài theo Điều 7 của Hợp đồng bảo hiểm này mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

3.   Phục hồi tài sản

Tùy vào sự lựa chọn của BẢO VIỆT, tài sản bị tổn thất có thể sửa chữa hoặc thay thế, thay vì trả tiền bồi thường tổn thất, hoặc có thể hợp tác với các công ty bảo hiểm khác hoặc các bên liên quan khác để thực hiện những việc đó. Tuy nhiên, BẢO VIỆT không buộc phải phục hồi tài sản một cách hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với mức độ hoàn cảnh thực tế cho phép và trong mọi trường hợp không buộc phải chi cho việc phục hồi một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Nếu BẢO VIỆT chọn phương án thay thế hoặc phục hồi tài sản thì Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho BẢO VIỆT tất cả các bản vẽ, các tài liệu kỹ thuật, các biện pháp khắc phục và số lượng và tất cả các thông tin cần thiết khác mà BẢO VIỆT yêu cầu. Việc BẢO VIỆT thực hiện hoặc buộc phải thực hiện việc xem xét công tác thay thế, sửa chữa hoặc phục hồi tài sản không đồng nghĩa là lựa chọn của BẢO VIỆT trong việc thay thế, sửa chữa hoặc phục hồi đó.

Trong trường hợp BẢO VIỆT không thể thực hiện được việc thay thế hoặc phục hồi tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hoặc các quy định khác về bảo vệ cảnh quan của đường phố hoặc xây dựng các ngôi nhà cao tầng,... thì BẢO VIỆT trong mọi trường hợp sẽ chỉ có trách nhiệm trả khoản tiền cần thiết cho việc phục hồi hoặc thay thế tài sản đó với giả thiết là nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ.

4.   Quyền lợi của BẢO VIỆT

Sau khi xảy ra một THIỆT HẠI dẫn đến việc khiếu nại đòi bồi thường, BẢO VIỆT và người đại diện của BẢO VIỆT có quyền thực hiện những công việc sau đây mà không bị quy trách nhiệm hoặc không phương hại đến quyền của BẢO VIỆT:

 1. Đến kiểm tra tiếp nhận hoặc nắm quyền trông giữ hiện trường bảo hiểm nơi xảy ra tổn thất,
 2. Thu giữ hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm giao cho BẢO VIỆT tạm giữ tài sản được bảo hiểm với các mục đích hợp lý và xử lý theo cách hợp lý

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất cho BẢO VIỆT dù cho tài sản đó đang được BẢO VIỆT tạm giữ.

5.   Đóng góp tổn thất và bảo hiểm theo tỷ lệ

Nếu tại thời điểm xảy ra THIỆT HẠI, có Hợp đồng bảo hiểm khác ảnh hưởng bởi hoặc đại diện bởi Người được bảo hiểm đang bảo hiểm cho các tài sản bảo hiểm bị mất hoặc phá hủy hoặc thiệt hại, thì trách nhiệm của BẢO VIỆT cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho bảo hiểm này theo tỷ lệ.

Nếu Hợp đồng bảo hiểm khác cũng áp dụng nguyên tắc bảo hiểm theo tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị) nếu Hợp đồng bảo hiểm này chưa áp dụng bảo hiểm theo tỷ lệ thì cũng sẽ áp dụng nguyên tắc bảo hiểm theo tỷ lệ tương tự.

Nếu Hợp đồng bảo hiểm khác quy định loại trừ việc đồng thời có sự hiện diện của Hợp đồng bảo hiểm này dù là toàn bộ hay một phần sự đóng góp bồi thường tổn thất theo trách nhiệm, thì trách nhiệm của BẢO VIỆT cũng sẽ chỉ giới hạn tính theo theo tỷ lệ thiệt hại của giá trị tài sản trên số tiền bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này.

6.   Kế thừa quyền khiếu nại bên thứ ba

Theo yêu cầu của BẢO VIỆT và với chi phí do BẢO VIỆT chịu, người khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này phải thực hiện, cùng thực hiện hoặc cho phép tiến hành mọi công việc cần thiết và hợp lý nhằm bảo lưu các quyền và các biện pháp tự bào chữa hoặc nhằm đòi các bên thứ ba miễn trách hoặc bồi thường. Đó là các quyền mà BẢO VIỆT được hưởng sau khi bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các công việc này có thể được tiến hành hay yêu cầu tiến hành trước hay sau khi BẢO VIỆT bồi thường.

7.   Trọng tài

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào phát sinh liên quan đến số tiền phải chi trả theo Hợp đồng bảo hiểm này (nói cách khác trách nhiệm không được chấp nhận) thì sự khác biệt như vậy được xem xét bởi một trọng tài được chỉ định bởi các bên phù hợp với luật định.Khi sự khác biệt theo điều kiện này cần được đưa ra phân xử, phán quyết sẽ là điều kiện tiên quyết cho bầt kỳ quyền thực thi nào chống lại công ty bảo hiểm.

8.   Thay đổi quyền sở hữu và quản lý đối với tài sản được bảo hiểm (Chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm)

Nếu tại thời điểm xảy ra THIỆT HẠI, Người được bảo hiểm đã thực hiện việc ký hợp đồng bán phần quyền lợi của mình trong bất kỳ ngôi nhà, tài sản nào được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này nhưng thủ tục mua bán chưa hoàn tất thì bên mua sau khi hoàn tất thủ tục mua bán sẽ được hưởng quyền lợi của bảo hiểm này nếu điều đó không phương hại đến quyền lợi và nghĩa vụ của Người được bảo hiểm hay Bảo Việt trước ngày hoàn tất thủ tục.

tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt